ДГ "Огнян Михайлов"
Детска градина в град Кнежа

Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

На 17.03.2021г. в ДГ "Огнян Михайлов", бе изградена система за дезинфекция, пречистване,омекотяване,структуриране и UV третитане на водата за питейно-битови нужди. С нея ще осигурим на децата и персонала на детското заведение достъп до филтрирана питейна вода, която е гаранция за здравословен живот и превенция от белодробни и бъбречни заболявания.

На 19.03.2021г. децата на ДГ " Огнян Михайлов" откриха областна  онлайн конференция по предучилищно и начално училищно образование "Детската градина и училището- вълшебният свят на децата и учениците"  РУО- гр.Плевен